Danica Pensjon: utvikling av Servicekonsept

Administrerende direktør Danica Pensjon: Jan Petter Opedal

“Sammen med Engasjert Byrå har Danica Pensjon utviklet et nytt servicekonsept med fokus på våre medarbeidere og våre kunder. Verdibasert ledelse er vektlagt for å skape motiverte team som jobber for å nå Danica Pensjons ambisjon. Engasjert Byrå har fokus på individet og hvordan vilje til endring bidrar til å nå nye målsettinger. Et samarbeid med engasjement, profesjonalitet og masse positiv energi!”

comments powered by Disqus

Bryggen Gourmet: prosessledelse, rådgiving & design

Daglig leder, Bryggen Gourmet: Geir Sivertsen

“Engasjert Byrå har vært en viktig støttespiller for oss i Bryggen Gourmet. Du har levert alt fra design av nettside og etiketter – til rådgiving og prosessledelse. Deres største styrker er at de har bredde i sitt leveransetilbud, er nytenkende og holder en tett og god dialog med oss som kunde.”

comments powered by Disqus

Prosessledelse

Prosessledelse handler om å styre en prosess ut fra gitte forutsetninger. Problemstillingene og utfordringene kan være lagte, deltagerne som skal bidra kan være på plass – og ressursbruk av tid og omfang kan være gitt. Likevel er det et stort ansvar å lede, fasilitere og drifte prosessen. Det kan gå på å styre diskusjoner, velge egnede virkemidler, metodikk og verktøy for å belyse ulike sider undervegs. Det kan også dreie seg om å stille de riktige spørsmålene, kvalitetssikre, konkretisere og oppsummere det som kommer fram. Typisk er det at prosesslederen ikke selv deltar med faglige meninger og synspunkter, men har samtidig rom til å be om utdypinger, presiseringer og konkretiseringer.

 

Målet til en prosessleder fra Engasjert Byrå er å løfte deltagerne til økt bevissthet og kunnskap om hvilke endringer, valg og tiltak de må forholde seg til.

Typiske faser som en prosessleder tar hånd om er:

-      Før prosessen

Etablere og sikre en prosessforståelse

Strukturere prosessen og dimensjonere bruk av virkemidler

-      I prosessen

Møte med deltagere og målfastsettelse

Rolleforståelse - Prosessleder og deltagere

Valg av riktig arbeidsform og framdrift

Praktisk verktøy og teknikker

Sikre tidsbruk og resultatoppnåelse

-      Etter prosessen

Dokumentasjon og oppfølging av tiltak


Rollen som prosessleder kan være bestemt til et møte, en workshop eller til en mer langvarige og tidkrevende prosess.

 

Jobben består i å ha tilstrekkelig innsikt i utfordringene, slik at prosesslederen vet hva som må til for at ønskede resultater blir nådd.

 

Engasjert Byrå og Prosessledelse:

 

Kurs:

-      Engasjert Byrå holder kurs i å trene opp kunden selv i å utøve prosessledelse. Kurset har varighet på 1 heldag. Fra engasjert Byrå er det Kolbjørn Nordvik som holder disse kursene.

 

Prosessleder:

-      Engasjert Byrå har flere kvalifiserte prosessledere som kan bidra til å styre møter, workshoper og mer langvarige prosesser. Ta gjerne kontakt for å få tilbud på prosessledelse fra oss. Fra Engasjert Byrå er det Marianne Danielsen, Kolbjørn Nordvik og Gro Eide som er prosessledere.

Allskog: Prosessledelse

Daglig leder Allskog: Ole Bakke
“Marianne Danielsen har vært en stor bidragsyter i utvikling og iverksetting av ALLSKOGs nye konkurranse- strategi. Marianne er sterk på analyse, god på struktur, og har et smittende engasjement og humør. Denne kombinasjonen har gjort henne til en drivende og trygg prosessleder for oss.”

comments powered by Disqus

Strategisk design

Visuelle uttrykk sier noe om verdier, identitet og potensial for et produkt, en bedrift eller organisasjon. Det å kunne idéutvikle, sammenstille og skape et helhetlig og riktig design er på mange måter en kunst. Engasjert byrå har mange gode eksempler på hvordan vi har bidratt til strategisk design. Det kan være logotyper, etiketter, visuelle uttrykk for kampanjer, nye merkevarer, nettsider og mye mer.

Engasjert Byrå har to ADer og en grafisk designer som skaper ren magi for kundene våre. Lang erfaring, gode referanser og et stilsikkert blikk på hva som gir de riktige assosiasjonene er det beste utgangspunktet for strategisk design som skaper endring.

Sjømatrestauranten Ågot Lian

“Engasjert Byrå har bidratt på alle plan i vår forretningsutvikling med ideer, innspill og utarbeidelse. De tenker kommunikasjon i vid forstand og har laget et uttrykk der alt henger sammen; maten, miljøet og folket. Jeg opplever Engasjert Byrå som veldig kompetent på merkevarebygging.”

Daglig leder sjømatrestauranten Ågot Lian, Anne Morkemo

AD Ingunn Hegstad har stått for utvikling av profil og interiør, og under ser du noen av de lekre detaljene.

Lian _logo2

Lian _logo3

Lian _lokaler1

Lian _lokaler2

Lian _lokaler3

 

comments powered by Disqus

Styret som et motivert og effektivt team

Nå er vi inne i en tid med generalforsamlinger og årsmøter, og dermed valg av nye styremedlemmer, som resulterer i nye styresammensetninger. I mange tilfeller erfarer vi at styrer fortsetter som før uten å “sette styret” på nytt.

Vi i Engasjert Byrå ser det som svært hensiktsmessig å kjøre prosess på forventninger og rolleavklaring, som skaper rom og vilje for åpenhet, tydelighet og motivasjon – både overfor eksisterende og nye styremedlemmer.

Gro Eide har erfaring med å kjøre prosesser i nyinnsatte styrer der formålet er å gjøre styret effektivt fra dag én.
Alle styremedlemmer har med seg sine erfaringer, kompetanse og personlige egenskaper inn det nye styreteamet.
En inkluderende prosess gjør at alle styrets medlemmer har klar forståelse for hvilke ressurser man har tilgjengelig, mandat, omforente spilleregler og hvilken kultur man ønsker i styret.

Ta kontakt med Gro Eide i Engasjert Byrå dersom dette er en prosess du ønsker i et styre du selv sitter I, eller skal inn i, dersom du er opptatt av effektivt og målrettet styrearbeide til beste for bedriften/organisasjonen.

comments powered by Disqus